Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin


§1 Wstęp

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: sklep.kunszt.pl) i zawartych za jego pośrednictwem umów.

 2. Przedmiotem działalności sklep.kunszt.pl jest sprzedaż mebli.

 3. Wszystkie produkty oferowane i dostępne w sklep.kunszt.pl są produktami fabrycznie nowymi.

 4. Sprzedającym jest: Kunszt Metaloplastyka Elżbieta Balbina Łempicka z siedzibą: Szczecin 71-043, ul. Kruszwicka 23, NIP 852-103-32-13, REGON 811910384.

 5. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.


§ 2 Ogólne zasady korzystania z sklepu internetowego

 1. Kupującymi mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które jednak posiadają zdolność prawną;

 2. Oferta sklep.kunszt.pl obowiązuje tylko na terenie Polski – chyba, że konkretna oferta określonego produktu (produktów) wymienia również inne kraje UE.

 3. Do dokonywania zakupów w sklep.kunszt.pl konieczna jest rejestracja.

 4. Sklep internetowy realizuje Politykę Prywatności w zakresie danych podawanych podczas rejestracji.

 5. Wszystkie ceny podane w sklep.kunszt.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej odrębnymi przepisami.

 6. Ceny towarów oferowanych w sklep.kunszt.pl nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty podawane są odrębnie i obciążają Kupującego.

 7. Wszystkie wymiary mebli podawane są z tolerancją do 2 cm (+/-).

 8. Informacje o towarach podane na stronie sklep.kunszt.pl, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklep.kunszt.pl jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

 10. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę sklep.kunszt.pl lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedający ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze sklep.kunszt.pl, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w sklep.kunszt.pl.

 

§ 3 Zasady składania zamówień

 1. Sklep internetowy umożliwia złożenie zamówienia na trzy różne sposoby:

  1. on-line - za pośrednictwem sklep.kunszt.pl, pod adresem: www.sklep.kunszt.pl

  2. pocztą elektroniczną, pod adresem: kunszt@kunszt.pl

  3. telefonicznie, pod numerem telefonu: 502600220

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie sklep.kunszt.pl, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

 3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia następuje niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupujący przedstawi zestawienie informacji kluczowych dla zamówienia – w szczególności nazwę zamówionego towaru, jego ilość, łącznej cenie towaru i wysyłki oraz wybranej formie płatności.

 4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

 5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.

 6. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty. Potwierdzenie zamówienia jest tym samym równoznaczne z przyjęciem, że Kupujący wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za określony towar.

 7. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem sklep.kunszt.pl są zawierane wyłącznie w języku polskim.

 8. Ceny towarów wskazane na stronie sklep.kunszt.pl mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia, w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, braku współdziałania Kupującego przy wyborze istotnych elementów zamówienia lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

§ 4 Czas realizacji

 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta sklep.kunszt.pl była aktualizowana na bieżąco, a większość towarów znajdujących się w ofercie sklep.kunszt.pl była dostępna. Jednakże w wyjątkowych przypadkach, gdyby dany towar nie był dostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 2. Zamówione towary są wysyłane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

 3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedającego, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, w zależności od czasu ich wytworzenia w Kunszt.Metaloplastyka. Elżbieta Balbina Łempicka lub od czasu ich dostarczenia przez innych dostawców /materacy,stelaży,kartonów/.

 4. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 21 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.


§ 5 Dostawa

 1. Towar oferowany za pośrednictwem sklep.kunszt.pl jest dostarczany na terenie całej Polski – chyba że konkretna oferta przewiduje dostawę do innych krajów UE.

 2. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie sklep.kunszt.pl.

 3. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.

 4. Kupujący ponosi wszelkie konsekwencje i koszty podania adresu, pod którym niemożliwa jest dostawa zamówienia.

 5. Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu następnego dnia roboczego po dniu, w którym została wysłana w godzinach 8-17.

 6. Jeśli została wybrana forma płatności inna niż opłata za pobraniem, towar zostanie wysłany, gdy zapłata zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

 7. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu Płatności.pl, wysyłka nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.

 8. UWAGA! Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.


§ 6 Formy płatności

 1. Kupujący ma możliwość wybrania formy płatności za zakupiony towar z jednej ze wskazanych poniżej opcji:

  1. Za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

  2. Przelew na konto – po złożeniu zamówienia z tą metodą płatności, na karcie potwierdzenia pojawi się klawisz „drukuj formularz przelewu”. Kupujący może bezpośrednio z tego miejsca wydrukować wypełniony blankiet przelewu lub wypełnić blankiet ręcznie spisując dane do przelewu z ekranu i udać się z nim do dowolnego punktu przyjmującego płatności.

  3. PRZELEWY24 lub PayByNet- w tym przypadku Kupujący ma do dyspozycji następujące opcje:

   • płatność poprzez kartę płatniczą - VISA, MasterCard,

   • szybkie przelewy większości polskich banków (Kupujący wybiera ten, w którym ma swoje konto)

  4.  PayPal - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal

 2. Dane Sprzedającego do przelewów to: 

  KUNSZT.METALOPLASTYKA. ELŻBIETA Balbina ŁEMPICKA

71-043 SZCZECIN

UL. KRUSZWICKA 23

BZ WBK - 64 1500 1722 1217 2006 1260 0000


§ 7 Reklamacje

 1. Reklamację można złożyć pisemnie, mailowo na adres kunszt@kunszt.pl. Dane adresowe niezbędne do złożenia reklamacji znajdują się we wstępie niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z umową, towar należy z powrotem zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał przy zakupie, a także krótkim opisem wady. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.

 3. W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 niniejszego paragrafu, oznacza, że Sprzedający ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.

 5. Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się że uznał je za uzasadnione.

 6. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, będącego konsumentem z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, przez 2 lata od daty wydania towaru Kupującemu. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do Sprzedającego przed jego upływem.

 8. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Kupującego.

 9. W przypadku zgłoszenia reklamacji w sposób całkowicie nieuzasadniony i pozbawiony podstaw Kupujący poniesie wszelkie koszty wywołane takim zachowaniem.

 10. Podczas odbioru towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera ułatwi Sprzedającemu ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.

 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami, w tym pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.

 12. Sprzedający informuje, że wraz z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), paragraf dotyczący rozpatrywania reklamacji zostanie dostosowany do wymogów tej ustawy.


§ 8 Odstąpienie od umowy


 

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – za wyjątkiem sytuacji, w których prawo to jest wyłączone odrębnymi przepisami. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Odstąpienie może nastąpić bądź na piśmie, bądź za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. Termin do odstąpienia zaczyna biec od chwili odebrania rzeczy przez Kupującego.

2. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3. Prawo do odstąpienia jest wyłączone w szczególności w przypadkach gdy:

 • rzecz została wyprodukowana według specyfikacji Konsument lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • rzecz, która ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami w sposób uniemożliwiający jej rozdzielenie po wysłaniu Kupującemu;

 • Sprzedający poinformował Kupującego, że po wykonaniu w pełni usługi straci on prawo do odstąpienia od umowy, na co Kupujący wyraził wyraźną zgodę.

  4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oryginał bądź wydruk pisma informujące, o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon lub fakturę) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze za towar.

  5. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

  6. Zwrot ceny zakupu towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni, przelewem na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym po dokonaniu zwrotu towaru przedsiębiorcy.

  7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2014

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.


 


Przejdź do strony głównej
Hity sklepowe
Systemy płatności
Kontakt
 • KUNSZT Elżbieta Łempicka
  71-043 Szczecin
  ul. Kruszwicka 23
  POLAND
  NIP: 852-103-32-13 (EU VAT)
 • E-mail:kunszt@kunszt.pl
 • Telefon+48 502 600 220
 • Godziny działania sklepupn-pt. 9.00 - 16.00
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu